Asi akh mari naxi ne tka ke jatta da munda ter ho geya